0

ما در بنیان چهرهه های ماندگار بر این باوریم که پاسداشت و صیانت از چهره های شاخص و ماندگار کشور نقش اساسی در حفظ عزت جامعه دارد ..

باور ما