آموزش

اهمیت فریضه آموزش و پژوهش در پیشبرد اهداف توسعه کشور امری اجتناب ناپذیر است و شناخت ظرفیت های علمی و پژوهشی میتواند در اشاعه و تقویت فرهنگ موثر باشد مرکز آموزش بنیان ملی چهره های ماندگار با هدف طراحی و اجرای دوره های آموزشی کاربردی مورد نیاز بخش های مختلف تشکیل گردیده و تلاش دارد روز به روز نسبت به افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی خود بیافزاید و با فراهم آوردن امکانات مناسب آموزشی و به روز و استفاده از اساتید با تجربه و متخصص در زمینه های مختلف آموزشی و استفاده از کارشناسان ماهر و متخصص در رشته های مختلف نسبت به این امر مهم اقدام نماید بنیان ملی چهره های ماندگارمأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر ICT در حوزه فنآوری، و کسب و کار تعریف میکند. این سازمان به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزشی- فرهنگی و انفورماتیک در بخش خصوصی، قلمروی فعالیت خود را تمام مناطق ایران، و همکاری با سایر کشورها ترسیم میکند.

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمانهای امروزی تغییر و تحول میباشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. بنیان ملی چهره های ماندگار با هدف طراحی و اجرای دوره های آموزشی کاربردی مورد نیاز بخش های مختلف تشکیل گردیده و تلاش دارد روز به روز نسبت به افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی خود بیافزاید و با فراهم آوردن امکانات مناسب آموزشی و به روز و استفاده از اساتید با تجربه و متخصص در زمینه های مختلف آموزشی و استفاده از کارشناسان ماهر و متخصص در رشته های مختلف نسبت به این امر مهم اقدام نماید بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگارمأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر ICT در حوزه فنآوری، و کسب و کار تعریف میکند. این مجموعه به عنوان یکی از فعالان علمی ، آموزشی- فرهنگی ، قلمروی فعالیت خود را تمام مناطق ایران، و همکاری با سایر کشورها ترسیم میکند.