طرح های حمایتی

طرح رشد بنیان در راستای حمایت از چهره های نامدار این مرز و بوم بوده و به ارائه خدمات ویژه به این افراد می پردازد .

طرح حمایتی حامی بانو که با همکاری استانداری در حمایت از زنان کارآفرین در سطح استان اجرایی گردیده و از سامانه www.hamibanoo.ir قابل دسترسی است.

در راستای حمایت از کارآفرینان و صاحبان برند طرح کارا جهت گسترش و توسعه بازار این افراد صورت می پذیرد.

طرح های حمایتی

طرح رشد بنیان در راستای حمایت از چهره های نامدار این مرز و بوم بوده و به ارائه خدمات ویژه به این افراد می پردازد .

طرح حمایتی حامی بانو که با همکاری استانداری در حمایت از زنان کارآفرین در سطح استان اجرایی گردیده و از سامانه www.hamibanoo.ir قابل دسترسی است .

در راستای حمایت از کارآفرینان و صاحبان برند طرح کارا جهت گسترش و توسعه بازار این افراد صورت می پذیرد.