نمودار طرح ها

 • توسعه طرح
 • در حال توسعه
 • مشارکت مردمی
 • مشارکت دولتی
 • حامی بانو
 • طرح کارا
 • طرح رشد

نمودار رضایتمندی

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو