پژوهش

پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود ، همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه‌جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بوده و راه را برای شکوفایی علوم و فنون هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فن آوری است . بنیان چهره های ماندگار اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق نموده و با ایجاد گروههای تحقیقاتی این امر را توسعه و تعمیم می دهد. یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در بنیان ملی چهره های ماندگار ایران می باشد.

این برنامه‌ها شامل تدوین و اجرای سیاست‌های هماهنگ کننده و نظارتی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه های مختلف، توسعه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، پشتیبانی و تدارک دراجرای طرح‌های پژوهشی، حمایت از پژوهشگران، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های لازم جهت توانمندسازی پژوهشگران، و مراکز تحقیقاتی می‌باشد. با عنایت به جایگاه ویژه پژوهش در پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری کشور و با توجه به اینکه بنیان ملی چهره های ماندگار ایران یک مرکز تخصصی است و اهتمام ویژه‌ای به انجام و ارتقاء کیفی و کمی پژوهش دارد. به این منظور با تدوین سیاست‌ها و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می‌نمایند تا اعضای محترم هیأت علمی و اساتید با تلاش مضاعف به انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی اقدام نمایند.

موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های مختلف می باشد. همه آن چه که به عنوان پیشرفت علوم در اعصار مختلف تاریخ می شناسیم حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت های پژوهشی آنان بوده است. توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی آن کشور است. اگر نگاهی دراز مدت به امر پژوهش داشته باشیم، شاید مهم تر از انجام پژوهش در زمینه های مختلف گسترش رویکرد پژوهش مدار در آموزش مقاطع مختلف تحصیلی باشد. بنیان چهره های ماندگار اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق نموده و با ایجاد گروههای تحقیقاتی این امر را توسعه و تعمیم می دهد. یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در بنیان  چهره های ماندگار می باشد.