همایش ها

همایش ها با هر هدفی که برگزار شود ،‌بیش از هر چیز از حضور و وجود سازمان هائی زنده ،‌پویا و اثرگذار در کشور حکایت دارد که مدیران و مسئولان آن می خواهند مخاطبین خود را از آخرین اطلاعات ، دستاوردها و تحولات انجام گرفته آگاه نموده و یا مخاطبین خود را با تجارب به کار گرفته شده توسط دیگران آشنا سازند .

همایش بستری است جهت اغنای علمی و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و توسعه، بنیان چهره های ماندگار ایران برگزاری همایش های علمی و شناسایی نخبگان و چهره های ماندگار کشور را در برنامه خود قرار داده است و با برگزاری همایش های تخصصی اغلب منابع ارزشمند و فرصت های مناسب جهت شبکه سازی فراهم نموده و با بستر سازی زمینه های پژوهشی در حوزه های ارزش آفرینی و خلق ثروت ( اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی) برای جامعه و مردم ماموریت خود را انجام می دهد و امید دارد در راستای ارتقای سطح علمی و افزایش بهره وری  و استانداردسازی  موثر در جامعه گامی استوار بردارد.

امروز شرایط نظام اسلامی ایجاب می کند تا الگوی مدیریتی اثرگذار با ویژگی هایی همچون دانش محوری ، تعهد ارزش مدارانه و شایسته سالار برای سازماندهی حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور بکار گرفته شود .همایش بستری است جهت اغنای علمی و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و توسعه، بنیان چهره های ماندگار ایران برگزاری همایش های علمی و شناسایی نخبگان و چهره های ماندگار کشور را در برنامه خود قرار داده است و با برگزاری همایش های تخصصی اغلب منابع ارزشمند و فرصت های مناسب جهت شبکه سازی فراهم نموده و با بستر سازی زمینه های پژوهشی در حوزه های ارزش آفرینی و خلق ثروت ( اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی) برای جامعه و مردم ماموریت خود را انجام می دهد و امید دارد در راستای ارتقای سطح علمی و افزایش بهره وری  و استانداردسازی  موثر در جامعه گامی استوار بردارد.

برگزاری همایش های تخصصی اغلب منابع ارزشمند و فرصت های مناسب جهت شبکه سازی فراهم نموده و با بستر سازی زمینه های پژوهشی در حوزه های ارزش آفرینی و خلق ثروت        ( اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی) برای جامعه و مردم ماموریت خود را انجام می دهد و امید دارد در راستای ارتقای سطح علمی و افزایش بهره وری  و استانداردسازی  موثر در جامعه است .