درباره موفقیت های ما

چرا انتخاب ما

بنیان چهره های ماندگار اولین نهادی است که در امر توسعه و پژوهش چهره های ماندگار فعالیت داشته و در همین راستا به برگزاری رویدادهای منسجمی می پردازد که ماحصل این مهم در امر پیشبرد اهداف و ایجاد ارتباط موثر با چهره های نامدار کشور بسیار موثر عمل کرده.

بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار.

بهترین استراتژی

بهره وری مهندسی از منابع انسانی .

صدای مشتری

رضایتمندی ۱۰۰% مراجعین .

ارزشمندی

پایه ارزش گزاری بر اساس چهره های برجسته ایران زمین .

۲۵۴۷۳

فیصله

۱۴۵۷۸

موارد موفق

۱۲۴۷۵

مشتریان مورداعتماد

۲۵۴۷۳

وصول مشتریان