کنفرانس ها

کنفرانس های بنیان چهره های ماندگار در راستای اعتلای سطح علمی افراد و با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته در این حوزه انجام می پذیرد و پس از پایان هر کنفرانس به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی اعطا می گردد.

هدف از برگزاری کنفرانس ها ایجاد فضای تبادل اطلاعات و افکار اعضای جامعه در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و پدید آوردن فرصت هایی برای بررسی واکنش های جامعه نسبت به آن موضوع و ایجاد تحولات اجتماعی است.

مزیت ها: شرکت در همایش‌های علمی اگر همراه با ارائه مقاله یا ایراد سخنرانی باشد نشان‌گر توانایی علمی و پژوهشی شرکت کننده است. اگر هم بدون این موارد و به صورت حضور صرف باشد باز هم این کاربرد را دارد که فرد می تواند علاوه بر آشنایی با اندیشمندان و محققان جامعه، از تجربیات آنها و ثمره سال ها مطالعه و تحقیق و تدریس ها آنها بهره‌مند شود. همچنین این آشنایی ها می تواند زمینه ساز همکاری های علمی و پژوهشی آینده باشد.

حضور محققان و اعضای هیات علمی موسسات و مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی در همایش های علمی در صورتی که همراه با ارائه مقاله یا سخنرانی علمی باشد معمولا موجب برخورداری آنها از مزایای مالی و ارتقای اداری می شود.