کنفرانس ها

کنفرانس های بنیان چهره های ماندگار در راستای اعتلای سطح علمی افراد و با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته در این حوزه انجام می پذیرد و پس از پایان هر کنفرانس به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی اعطا می گردد.