اعضای شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار

 

ریاست شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر کریم زارع ۱
دبیر بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر ایمان مصدری ۲
نایب رییس اول شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر حسین عطار ۳
نایب رییس دوم شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر فتاح احمدی ۴
مشاوراجرایی شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر سالار صابرزعمیان ۵
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر احمد احمدنژاد ۶
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر احمد شاهورانی ۷
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر احمدرضا ولی ۸
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر ارشیا بادی ۹
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر امید مرادی ۱۰
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر امیرحسین ساری ۱۱
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر بابک آل طه ۱۲
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر بهروز صالحپور ۱۳
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر جواد عزیزیان ۱۴
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر بیژن رنجبر ۱۵
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر جواد علمایی ۱۶
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر حبیب الله آراسته راد ۱۷
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر حسین آقایی ۱۸
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر حمید آل بویه ۱۹
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر حمیدرضا سیدسجادی ۲۰
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر داریوش سالاری ۲۱
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر رضا ارجمند ۲۲
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار خانم دکتر سحر بنی یعقوب ۲۳
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر سیدامیرعلی انوار ۲۴

عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر صفدر زارع حسین آبادی ۲۵
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر طاهر قاسمی ۲۶
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر عباس کریمی ۲۷
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر عطاء الله کوهیان ۲۸
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر علی معلم ۲۹
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر علی مهریزاد ۳۰
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر علی ناصری ۳۱
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر علیرضا ایرانبخش ۳۲
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر غلامحسین شفیعی ۳۳
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر غلامعلی افروز ۳۴
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر مجید رحیمی ۳۵
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محسن عرفاتی ۳۶
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محمد غلامی ۳۷
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محمدتقی تقی زاده ۳۸
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محمدحسین قربانی ۳۹
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محمدرضا نبید ۴۰
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر محمود طاهری ۴۱
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر مهدی زارع ۴۲
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر علیرضا فارسی ۴۳
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار آقای دکتر کامران پاشایی ۴۴
عضو شورای سیاستگذاری بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار خانم دکتر مریم اسلام پناه ۴۵