با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای بنیان ملی چهره های ماندگار و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:
۱- خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.
۲- بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
۳- مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
۴- در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
۵- خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ماست.
۶- هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
۷- همواره در ارتقاء تجربه و دانش به عنوان سرمایه مجموعه و به اشتراک گذاشتن آن بادیگر متخصصان در چارچوب ضوابط، کوشش نموده و خود را متعهد به جبران سرمایه گذاری مجموعه در امر آموز ش خود از طریق انجام مسئولیت های محوله و همچنین تولید و ارائه مستندات دقیق و کافی جهت انتقال نتایج حاصل از اجرای فعالیتهای خود به دیگر همکاران بدانیم.
۸- استفاه بهینه از منابع و امکانات و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح را در این زمینه و در انجام مسئولیت های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری پرهیز نماییم.
۹- در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.
۱۰- احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و معتقدیم رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد.
۱۱- رعایت نظم تشکیلاتی،وقت شناسی، مسئولیت پذیری،ارائه خدمات صادقانه و با کیفیت مطلوب،اشتیاق بهینه سازی شیوه مناسب انجام کار
۱۲- تلاش همه جانبه و به کارگیری سرمایه های انسانی و منابع برای اجرای هرچه بهتر سیاستهای کلی مجموعه بنیان ملی چهره های ماندگار