دکتر ایمان مصدری

در راستای رشد و توسعه زیرساخت ها فقط و فقط از منابع انسانی ارزشمند که همانا چهره های ماندگار ما هستند بهره برد.