پرفسور کریم زارع

چهره های ماندگار این آب و خاک برای ما همانند گنجینه ای کمیاب است که باید از وجود ارزشمندشان بهرمند شد.