دکتر ثریا شارقی

تکریم چهره های ماندگار ایران وظیفه تک تک نهاد های ایران اسلامی است.